Τετάρτη 22 Μαΐου 2024

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΔΕΣ


Φιλολογικά απομνημονεύματα
ΑΠΑΝΤΑ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ, ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Ν. Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣ
Γνωστὸν τοῖς πᾶσι τυγχάνει, ὅτι οἱ Ὀλυμπιακοὶ ἀγῶνες, ἢ ἀκριβέστερον, ὡς ἔλεγον οἱ ἀρχαῖοι, τὰ Ὀλύμπια, συνέστησαν μὲν κατὰ παλαιοτάτους χρόνους, ἐξαφανιζομένους εἰς τὰ βάθη τῆς μυθικῆς ἐποχῆς, ἀλλὰ κατέστησαν θεσμὸς καὶ ὅρος ἱστορικὸς τῷ 776 πρὸ Χριστοῦ, ἐπὶ Κοροίβου, ὅτε οὗτος ἐνίκησεν ἐν Ὀλυμπίᾳ σταδιοδρομῶν. Ἀπὸ τοῦ ἔτους ἐκείνου ἠρίθμουν οἱ ἀρχαῖοι κατ᾿ Ὀλυμπιάδας, τετραετὲς δῆλον ὅτι χρονικὸν διάστημα, διαιρούμενον εἰς τέσσαρα ἔτη, διότι κατὰ τετραετίαν ἐτελοῦντο οἱ ἀγῶνες. Διήρκεσε δὲ ὁ θεσμὸς οὗτος ἐπὶ 1170 ἔτη, ὅσα διέρρευσαν ἀπὸ τοῦ 776 πρὸ Χριστοῦ μέχρι τοῦ ἔτους 394 μετὰ Χριστόν, ὅτε κατηργήθησαν τὰ Ὀλύμπια ὁριστικῶς ἐπὶ τοῦ Αὐτοκράτορος τοῦ Βυζαντίου Θεοδοσίου τοῦ Μεγάλου, βασιλεύσαντος κατὰ τὰ ἔτη 379 – 395 μετὰ Χριστόν.
Μέχρι τῆς ἐποχῆς ἐκείνης συνεπληρώθησαν 293 Ὀλυμπιάδες. Περίεργον δὲ καὶ ὄντως ἄξιον ἀναγραφῆς ἀποβαίνει, ὅτι ἐὰν μὴ ἐπήρχετο τότε διακοπή, ἐξηκολούθει δὲ ἡ σειρὰ τῶν τετραετιῶν, ἡ τέλεσις τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων συνέπιπτεν ἀκριβῶς πρὸς τὸ ἔτος 1896· διότι τὸ 776 π. Χρ. καὶ 1896 μ. Χρ. ἀποτελοῦσιν ἀριθμὸν ἐτῶν 2672, ὅστις διαιρεῖται ἀκριβῶς διὰ τοῦ 4. Ἡ δὲ τελεσθεῖσα ἐφέτος Ὀλυμπιάς, λαμβανομένης μὲν ὑπ᾿ ὄψιν τῆς διακοπῆς μετὰ τὴν 293ην, ἔχει τὴν σειρὰν τῆς 294ης. Ἐὰν ὅμως ἡ ἀρίθμησις προβῇ ἄνευ τῆς διακοπῆς, ἔχει σειρὰν 668ης ἀπὸ τῆς πρώτης ἀρχῆς, ἤτοι ἀπὸ τοῦ 776 .
Ἡ σύμπτωσις αὕτη ἔστω εἷς ἔτι πρόσθετος ὅρος εἰς τὴν φαεινὴν ἐπιτυχίαν τῶν ἄρτι τελεσθέντων ἀγώνων.
(1896)

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου