Κυριακή, 9 Ιουλίου 2017

Παράταση ως 17 Ιουλίου για αντιχαλαζικά σε αμπέλια...

Δυνατότητα λίγες ακόμα ημέρες, μέχρι τις 17 Ιουλίου, έχουν οι κάτοχοι αγροτεμαχίων με επιτραπέζια σταφύλια, προκειμένου να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για να επιδοτηθούν για την αγορά και τοποθέτηση αντιχαλαζικού διχτυού ή αντιβροχικής μεμβράνης.
Την παράταση αυτή ορίζει τροποποιητική απόφαση της διοίκησης του ΕΛΓΑ, μετά τη λήξη της αρχικής προθεσμίας στις 3 Ιούλιου.
Η τροποποιητική απόφαση αναφέρει τα εξής:
«Tην τροποποίηση του άρθρου 15, της Απόφασης 111/01-06-2017 του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. που διαμορφώνονται ως εξής :
« Η παρούσα ισχύει από την έγκριση της από το Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. και δικαίωμα υποβολής αίτησης στο πρόγραμμα έχουν οι ενδιαφερόμενοι μέχρι 17 Ιουλίου 2017».
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ. 111/01-06-2017 Απόφαση του μΔ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α..
ΙΙ. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να επικυρώσει τα πρακτικά για την απόφαση αυτή».

Βρείτε εδώ τη σχετική τροποποιητική απόφαση με την Παράταση για τα αντιχαλαζικά στα αμπέλια.pdf

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αυτό έχει δύο Μέτρα:
Μέτρο 1. Αγορά και τοποθέτηση αντιχαλαζικού διχτυού για την προστασία της αμπέλου (επιτραπέζιων σταφυλιών) από το χαλάζι.
Μέτρο 2. Αγορά και τοποθέτηση αντιβροχικής μεμβράνης για την προστασία της αμπέλου (επιτραπέζιων σταφυλιών) από άκαιρες και υπερβολικές βροχοπτώσεις.
Δικαιούχοι προγράμματος
Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που έχουν την πλήρη κυριότητα, την επικαρπία ή μόνο την εκμετάλλευση αγροτικών εκμεταλλεύσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων του άρθρου 4, εφ’ όσον συντρέχουν αθροιστικά τα παρακάτω:
α. έχουν αποδεδειγμένα εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις και είναι ασφαλιστικά ενήμεροι σύμφωνα με τον Ν.3877/2010
β. δεν οφείλουν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά στον ΕΛ.Γ.Α. εκτός αν έχουν ρυθμίσει την οφειλή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 10, του άρθρου 12, της παρούσας Απόφασης και
γ. το αγροτεμάχιο για το οποίο αιτούνται ένταξη επιχορήγησης, να έχει δηλωθεί ως επιτραπέζια σταφύλια στη ΔΚΕ του έτους 2016.
Ποσοστό επιχορήγησης
Το ποσοστό επιχορήγησης των μέτρων και για τις δυο κατηγορίες δικαιούχων ανέρχεται σε 60% του επιλέξιμου κόστους εγκατάστασης.
Περιγραφή και οικονομικά στοιχεία των μέτρων 1 και 2
1. Ελάχιστη και μέγιστη έκταση προστατευόμενης καλλιέργειας
Ως ελάχιστη έκταση προστατευόμενης καλλιέργειας, ορίζεται το ένα (1) στρέμμα. Η μέγιστη έκταση της επιχορηγούμενης εγκατάστασης για:
α. τα φυσικά πρόσωπα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα είκοσι (20) στρέμματα
β. τα νομικά πρόσωπα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα εκατό πενήντα (150) στρέμματα.
2. Μέγιστος αριθμός αγροτεμαχίων ανά αίτηση
Σε περίπτωση που με το ένα αγροτεμάχιο δεν συμπληρώνει την επιλέξιμη έκταση της ανωτέρω παραγράφου, ο αιτών έχει το δικαίωμα να αιτηθεί την επιχορήγηση και άλλων τεσσάρων (4) αυτοτελών αγροτεμαχίων. Επισημαίνεται ότι τα υπό ένταξη αγροτεμάχια θα πρέπει να είναι αυτοτελή γεωχωρικά, ανεξαρτήτως δεκατριψήφιων κωδικών ΟΣΔΕ (απορρίπτονται αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα επιχορήγησης τοποθέτησης προστατευτικών μέσων σε τμήμα της καλλιέργειας).
Επιλέξιμο κόστος εγκατάστασης ανά μέτρο
α. Μέτρο 1: Το επιλέξιμο κόστος τοποθέτησης διχτυού σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις που δεν έχουν επιχορηγηθεί από τον ΕΛ.Γ.Α., ικανές να δεχτούν αντιχαλαζικό δίχτυ, ανέρχεται μέχρι του ποσού των 500 ευρώ ανά στρέμμα κάλυψης και περιλαμβάνει τις δαπάνες για προμήθεια αντιχαλαζικού διχτυού, πλαστικά κλιπς ή αυτόματες πλακέτες, συρμάτινα γαντζάκια, καπέλα πασσάλων και το σχοινί πρόσδεσης.
β. Μέτρο 2: Το επιλέξιμο κόστος τοποθέτησης αντιβροχικής μεμβράνης σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις που δεν έχουν επιχορηγηθεί από τον ΕΛ.Γ.Α., ικανές να δεχτούν αντιβροχική μεμβράνη, ανέρχεται μέχρι του ποσού των 1.000 ευρώ ανά στρέμμα κάλυψης και περιλαμβάνει τις δαπάνες για προμήθεια αντιβροχικής μεμβράνης, πλαστικά κλιπς ή αυτόματες πλακέτες, συρμάτινα γαντζάκια, καπέλα πασσάλων και ελαστικά σχοινιά.
4. Επιχορηγούμενα τετραγωνικά μέτρα αντιχαλαζικών διχτυών και αντιβροχικών μεμβρανών.
Σε κάθε ένα (1) στρέμμα καλλιέργειας που εντάσσεται στο πρόγραμμα αναλογούν και ταυτόχρονα επιχορηγούνται μέχρι 1.000 τετραγωνικά μέτρα (τμ) αντιχαλαζικό δίχτυ ή αντιβροχική μεμβράνη.

http://www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου