Κυριακή, 18 Νοεμβρίου 2018

Κυριακή Θ’ Λουκά: Ο πραγματικός πλούτος μας είναι το έλεος και η αγάπη

Αποτέλεσμα εικόνας για κυριακη θ λουκα
«Οὕτως ὁ θησαυρίζων ἐν ἑαυτῷ καί μή εἰς θεόν πλουτῶν».
Μέ αὐτό τό συμπέρασμα ἔκλεισε, ἀδελφοί μου, ὁ Χριστός τή σημε­ρινή παραβολή, πού εἶναι γνωστή ὡς ἡ παραβολή τοῦ ἄφρονος πλου­σίου. 
Γιατί ὅμως ὁ πλούσιος τοῦ σημε­ρι­νοῦ εὐαγγελίου χαρακτηρίζεται ἄφρων καί κατακρίνεται ἀπό τόν Θεό; ρωτᾶ, μαζί ἴσως μέ πολλούς ἀπό ἐμᾶς, ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Πα­λα­μᾶς. Γιατί ὀνομάζεται ἄφρων; Μή­πως ἀπέ­κτησε τόν πλοῦτο του μέ ἄδικες πράξεις ἤ μήπως ἔφταιγε ἐκεῖνος, ἐπειδή ἡ χώρα του εὐφό­ρησε καί τά κτήματά του ἔδωσαν πολλούς καρπούς; Ἀσφαλῶς, ἀδελ­φοί μου, οὔτε γιά τόν ἕνα οὔτε γιά τόν ἄλλο λόγο, συνε­χίζει ὁ ἱερός πατήρ. Χαρακτηρίζεται ἄφρων, για­τί δέν ἔκανε καλή διαχεί­ριση τοῦ πλούτου του. Χαρακτηρίζεται ἄ­φρων, γιατί φρόντισε νά διασφα­λί­σει τόν ἐπίγειο πλοῦτο του ἀλλά δέν ἐνδιαφέρθηκε νά συγκεντρώσει τόν πνευματικό καί οὐράνιο πλοῦ­το πού χρειαζόταν γιά τή σωτηρία τῆς ψυχῆς του. Θησαύρισε «ἐν ἑαυ­τῷ», θησαύρισε γιά αὐτή τή ζωή, δέν πλούτισε ὅμως «εἰς Θεόν», δέν ἀπέ­κτη­σε, δηλαδή ὅσα θά χρειαζόταν γιά νά μπορέσει νά σταθεῖ ἐνώπιον τοῦ θρόνου τῆς κρίσεως τοῦ Θεοῦ πλούσιος καί ὄχι γυμνός καί ταλαί­πω­ρος.
Διότι τά ὑλικά ἀγαθά δέν μᾶς συνοδεύουν, ἀδελφοί μου, στήν αἰ­ώ­­νια ζωή. Μένουν ἐδῶ, στή γῆ, ἀπό τήν ὁποία προέρχονται καί στήν ὁποία ἀνήκουν. Μένουν μαζί μέ τό σῶμα μας πού διαλύεται καί ἀπο­συντίθεται, πού μετατρέπεται σέ γῆ καί σποδό. Γιατί καί ὅλα αὐτά, ὅλα τά ὑλικά καί ἐγκόσμια ἀγαθά μας, ὅσο πολύτιμα καί νά εἶναι, εἶ­ναι «γῆ καί σποδός», εἶναι μάταια καί ἄχρηστα, ἐφόσον δέν μποροῦν νά μᾶς βοηθήσουν τήν ἡμέρα καί τήν ὥρα πού θά ἔχουμε τή μεγα­λύ­τερη ἀνάγκη, κατά τήν ἡμέρα, δη­λαδή, καί τήν ὥρα τοῦ θανάτου καί τῆς κρίσεως.
Γι᾽ αὐτό καί «ὁ θησαυ­ρί­ζων ἐν ἑαυ­τῷ» πλούσιος κατακρί­νεται ἀπό τόν Χρι­στό καί χαρακτη­ρ­ί­­ζεται ἄ­φρων. Ὄχι γιατί συγκέντρωσε ἐπί­γεια πλού­τη, ἀλλά γιατί δέν ἐνδια­φέρθηκε νά συγκεντρώσει καί πλού­τη πνευμα­τικά.
Ποιά εἶναι ὅμως τά πνευματικά πλούτη καί ποιός εἶναι «ὁ εἰς Θεόν πλουτῶν», ὥστε νά γνωρίζουμε καί ἐμεῖς, ἀδελφοί μου, καί νά ἐνδια­φερθοῦμε ἐγκαίρως γιά νά ἀποκτή­σουμε αὐτόν τόν πλοῦτο;
«Ὁ εἰς Θεόν πλουτῶν» εἶναι ἐκεῖ­νος πού ἔχει πλοῦτο ὅμοιο μέ τοῦ Θεοῦ. Καί τί εἴδους εἶναι ὁ πλοῦτος πού ἔχει ὁ Θεός; Μᾶς τό ἀποκα­λύ­πτει ἡ ἁγία Γραφή. «Ὁ Θεός», γρά­φει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, «πλού­σιος ὤν ἐν ἐλέει διά τήν πολλήν ἀγάπην αὐτοῦ, ἥν ἠγάπησεν ἡμᾶς». Πλού­σιος, λοιπόν, σέ ἔλεος καί ἀγά­πη εἶναι ὁ Θεός, καί αὐτά ζητᾶ καί ἀπό μᾶς νά ἀποκτήσουμε.
Ἔλεος καί ἀγάπη ὄχι πρός τόν ἑαυτό μας, γιά τόν συγχωροῦμε καί νά τόν δικαιολογοῦμε γιά ὅσα κά­νει, ἀλλά ἔλεος καί ἀγάπη πρός τούς ἀδελ­φούς μας, διότι οἱ δύο αὐ­τές ἰδιότητες, οἱ δύο αὐτές ἀρετές, εἶναι περιε­κτικές πολλοῦ πλούτου πνευματικοῦ πού μᾶς συνοδεύει κα­τά τήν ἡμέρα τοῦ θανάτου μας μέ­χρι τόν θρόνο τοῦ Θεοῦ. Τό ἔλεος καί ἡ ἀγάπη προϋ­πο­θέτουν, ἀδελφοί μου, πολλές ἀρε­τές. Ὅποιος εἶναι ἐλεήμων δέν χρει­ά­ζεται νά ἔχει χρήματα γιά νά προσφέρει στόν ἀδελφό του. Μπο­ρεῖ νά τοῦ προσφέρει τό ἐνδιαφέ­ρον του, τόν χρόνο του, τήν προ­θυ­μία του, τήν ἀγαθή του διάθεση. Ὅποι­ος εἶναι ἐλεήμων εἶναι πρόθυμος νά συγχωρεῖ τόν ἀδελφό του, νά δια­γράφει τήν ἀδικία, νά ἀντα­πο­δίδει καλό ἀντί κακοῦ. Ὅποιος ἔχει τή δύναμη νά συγ­χωρεῖ, ἔχει ταπείνωση, ἔχει ἀνιδιο­τέλεια, ἔχει ἀκακία, ἔχει συναί­σθη­ση τῆς δικῆς του ἁμαρτωλότητος. Ὅποιος ἔχει ἀγάπη, δέν ἐπιδιώκει τό δικό του συμφέρον, δέν ἐπιδιώ­κει τή δική του προβολή, ἀλλά προ­σπαθεῖ καί ἀγωνίζεται γιά νά τιμή­σει τόν ἀδελ­φό του, γιά νά τοῦ συ­μπαρασταθεῖ καί νά τόν στηρίξει, ὅταν τό ἔχει ἀνάγκη.
Ἔλεος καί ἀγάπη εἶναι, λοιπόν, τά συστατικά στοιχεῖα τοῦ πλούτου πού πρέπει νά ἀποκτήσουμε, ἀδελ­φοί μου. Δέν κοστίζουν χρήματα, ἀλλά χρειά­ζονται ἀγώνα καί προ­σπάθεια. Δέν φθείρονται καί δέν κλέπτονται, διότι ἀνήκουν στήν κατηγορία τῶν οὐρανίων θησαυ­ρῶν, τούς ὁποίους «οὔτε σῄς οὔτε βρῶσις ἀφανίζεται, οὔτε κλέπται διορύσσουσι οὐδέ κλέ­πτουσι». Δέν δαπανῶνται ἀλλά αὐξάνονται ὅσο προσφέρονται στούς ἀν­θρώ­πους, γιατί τούς πολλαπλασιάζει ὁ Θεός. Δέν ἔχουν ἀξία ἐπίγεια, εἶναι ὅμως πολύτιμοι γιά τόν Θεό καί κάνουν τόν ἄνθρωπο αἰώνια πλούσιο, γιατί τοῦ ἀνοίγουν τούς θησαυρούς τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν.
Καί αὐτοί εἶναι, ἀδελφοί μου, οἱ πραγματικοί θησαυροί καί ὁ ἀλη­θι­νός πλοῦτος· καί εἶναι τόσο σημα­ν­τι­κός, ὥστε ὁ Θεός θυσίασε τόν Υἱό του τόν μονογενῆ γιά νά μᾶς δώ­σει τή δυνατότητα νά τόν ἀπο­λαύ­σου­με. «Πλού­σιος ἐπτώχευσε, ἵνα ἡμεῖς τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ πλουτίσωμεν».
Αὐτόν τόν πλοῦτο τοῦ ἐλέους καί τῆς ἀγάπης, τόν πλοῦτο τοῦ Θεοῦ ἄς προσπαθήσουμε νά ἀποκτήσουμε καί ἐμεῖς, ἀδελφοί μου, ὥστε νά μή βρε­θοῦμε στή θλιβερή κατάσταση τοῦ ἄφρονος πλουσίου καί πολύ πε­ρισσό­τερο νά μή βρεθοῦμε ἀναπο­λό­γητοι ἐνώπιον τοῦ βήματος τοῦ Κυρίου, ἀλλά νά ἀξιωθοῦμε νά ἀπο­λαύσουμε τά οὐράνια ἀγαθά αἰω­νίως.
 Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων,
Read more » Διαβάστε Περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ (ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018)


Την Κυριακή 18 Νοεμβρίου αναμένονται βροχές που στη δυτική χώρα και το Νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι ισχυρές και στις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές θα συνοδεύονται κατά τόπους από καταιγίδες.
Σταδιακά και έως το απόγευμα τα ισχυρά φαινόμενα θα κινηθούν στα ανατολικότερα επηρεάζοντας κυρίως την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, και την Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο και το Νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ καταιγίδες αναμένονται στις ίδιες περιοχές με εξαίρεση τη Κεντρική Μακεδονία. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, οι οποίες στα δυτικά και βορειοδυτικά θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες στα νότια. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ορεινά.
Η θερμοκρασία στα βόρεια ηπειρωτικά θα κυμανθεί από 5 έως 9 βαθμούς, με εξαίρεση τη Δυτική Μακεδονία όπου θα κυμανθεί από 2 έως 5 βαθμούς, στα κεντρικά από 6 έως 15, στα νότια από 10 έως 19, στα νησιά του Ιονίου από 10 έως 17, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου από 7 έως 17, στα νησιά του υπολοίπου Αιγαίου από 13 έως 21, και στην Κρήτη από 16 έως 21.
Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από ανατολικές και βορειοανατολικές διευθύνσεις 5 έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ, όμως προς το βράδυ θα στραφούν σε νότιους ίδιας έντασης. Στο Κεντρικό Αιγαίο αναμένονται ανατολικοί και βορειοανατολικοί άνεμοι 4 έως 6 μποφόρ, οι οποίοι από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους 5 έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Στο νοτιοδυτικό Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ, από το μεσημέρι όμως θα στραφούν σε νότιους 5 έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Στο νοτιοανατολικό Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ, με ενίσχυση κατά 1 έως 2 μποφόρ από το μεσημέρι. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές και νοτιοανατολικές διευθύνσεις 6 έως 8 και τοπικά 9 μποφόρ, όμως προς το βράδυ θα γίνουν δυτικοί 3 έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ.
Στην Αττική αναμένονται βροχές και τοπικοί όμβροι, ενώ χιόνι ή χιονόνερο θα πέσει κατά τη διάρκεια της νύχτας σε περιοχές με υψόμετρο πάνω από 1000 μέτρα. Πιθανότητα για εκδήλωση καταιγίδων υπάρχει από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, όμως από το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές, ενώ χιόνι ή χιονόνερο θα πέσει κατά τη διάρκεια της νύχτας σε περιοχές με υψόμετρο πάνω από 800 μέτρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, ενώ το μεσημέρι θα στραφούν πρόσκαιρα σε ανατολικούς 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 7 έως 9 βαθμούς.
http://www.meteo.gr/
Read more » Διαβάστε Περισσότερα

Εορτάζοντες την 18ην του μηνός Νοεμβρίου


Ο ΑΓΙΟΣ ΠΛΑΤΩΝ
Ο ΑΓΙΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ
ΤΟ ΑΓΙΟ ΝΗΠΙΟ
Ο ΑΓΙΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ από την Παλαιστίνη
ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΖΑΚΧΑΙΟΣ ο Διάκονος και ΑΛΦΑΙΟΣ
Ο ΟΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ο Νεομάρτυρας από την Παραμυθιά της Ηπείρου
Αναλυτικά
Ο ΑΓΙΟΣ ΠΛΑΤΩΝ
Ήταν από την Άγκυρα και έζησε στα τέλη του 3ου αιώνα μ. Χ. Αγαθή ψυχή ο Πλάτων, εργαζόταν αδιάκοπα για τη διάδοση της χριστιανικής πίστης. Ανακούφιζε τους φτωχούς και τους ασθενείς με γενναίες αγαθοεργίες, διότι ήταν πολύ πλούσιος. Καταγγέλθηκε στον έπαρχο Αγριππίνο και ομολόγησε ότι πράγματι πιστεύει στον Χριστό και ότι γι’ Αυτόν ζει και εργάζεται. Ο Αγριππίνος, βλέποντας ότι ο Πλάτων ήταν ωραίος και πλούσιος, θέλησε να τον παρασύρει με διάφορα δελεαστικά τεχνάσματα. Του παρουσίασε, μάλιστα, και την όμορφη ανεψιά του, και του είπε ότι, αν εγκατέλειπε τη χριστιανική πίστη, θα του την έδινε σύζυγο. Ο Πλάτων αμέσως αρνήθηκε, διότι δεν αγαπούσε τις πρόσκαιρες απολαύσεις και στο μυαλό του κυριαρχούσε ο θεόπνευστος λόγος της Αγίας Γραφής: «Εαυτούς εν αγάπη Θεού τηρήσατε, προσδεχόμενοι το έλεος του Κυρίου ημών Ιησού Χρίστου, εις ζωήν αϊώνιον»1, που σημαίνει, φυλάξτε και διατηρήστε τους εαυτούς σας στην αγάπη του Θεού, περιμένοντας με εμπιστοσύνη το έλεος του Κυρίου μας Ιησού Χρίστου, για να πετύχουμε δι’ Αυτού την αιώνια ζωή. Τότε ο Αγριππίνος μαστίγωσε ανελέητα τον Πλάτωνα. Έπειτα, με πυρωμένα ραβδιά έκαψε τις σάρκες του και στο τέλος τον αποκεφάλισε (306 μ. Χ.).
1. Επιστολή Ιούδα, 21.
Απολυτίκιο. Ήχος α’. Χορός Αγγελικός.
Δυάς η ευκλεής, των κλεινών Αθλοφόρων, εδόξασε λαμπρώς, την Αγίαν Τριάδα, ο Πλάτων ο ένδοξος, Ρωμανός τε ο ένθεος, εναθλήσαντες, και τον εχθρόν καθελόντες, όθεν πάντοτε, υπέρ ημών δυσωπούσι, τον μόνον Φιλάνθρωπον.
Κοντάκιον. Ήχος γ’. Η Παρθένος σήμερον.
Η αγία μνήμη σου, την οικουμένην ευφραίνει, συγκαλούσα άπαντας, εν τω πανσέπτω ναώ σου, ένθα νυν, μετ’ ευφροσύνης συναθροισθέντες, άσμασι, σάς αριστείας Πλάτων υμνούμεν, και εν πίστει εκβοώμεν, Βαρβάρων ρύσαι την πόλιν σου Άγιε.
Ο ΑΓΙΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ
Έζησε στις αρχές του 4ου αιώνα μ. Χ. Επειδή ο έπαρχος Αντιοχείας Ασκληπιάδης φώναζε και βλασφημούσε κατά του Ιησού Χριστού, η πιστή καρδιά του Ρωμανού πήρε φωτιά από Ιερή αγανάκτηση εναντίον του. Και κάποια μέρα, καιροφυλάκτησε τη στιγμή που ο έπαρχος θα έμπαινε στο ναό των ειδώλων, και του είπε κατά πρόσωπο: «τα είδωλα δεν είναι θεοί». ‘Οργισμένος ο ειδωλολάτρης άρχοντας, διέταξε και έκοψαν τη γλώσσα του Ρωμανού. Αλλά ο Θεός με θαύμα, διατήρησε τη λαλιά στο Ρωμανό και χωρίς τη γλώσσα του. Έτσι όταν τον έκλεισαν στη φυλακή κήρυττε τον Χριστό στους δεσμοφύλακες. Οι ειδωλολάτρες, επειδή δεν μπορούσαν να αντέξουν σ’ αυτά τα θαύματα, έπνιξαν τον γενναίο μάρτυρα (το 304 μ. Χ.). Αλλά η αλήθεια δεν πνίγεται. Αντίθετα οι διωγμοί επιταχύνουν το θρίαμβό της. Και δεν πέρασαν πολλοί αιώνες και τα είδωλα έπεσαν σ’ όλη τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία, κατά τον αληθινό λόγο του Ρωμανού, που φωνάζει και στην εποχή των σύγχρονων ειδώλων, ότι «τα είδωλα δεν είναι θεοί».
Απολυτίκιο. Ήχος α’. Χορός Αγγελικός.
Δυάς η ευκλεής, των κλεινών Αθλοφόρων, εδόξασε λαμπρώς, την Αγίαν Τριάδα, ο Πλάτων ο ένδοξος, Ρωμανός τε ο ένθεος, εναθλήσαντες, και τον εχθρόν καθελόντες, όθεν πάντοτε, υπέρ ημών δυσωπούσι, τον μόνον Φιλάνθρωπον.
Κοντάκιον. Ήχος δ’. Επεφάνης σήμερον.
Ως αστέρα μέγιστον, η Εκκλησία, Ρωμανέ πανεύφημε, σε κεκτημένη αληθώς, φωταγωγείται τοις άθλοις σου, την φωτοφόρον δοξάζουσα μνήμην σου
ΤΟ ΑΓΙΟ ΝΗΠΙΟ
Το άγιο αυτό νήπιο, ρωτήθηκε από τον έπαρχο ποιο Θεό πιστεύει και απάντησε θαυματουργικά με καθαρή φωνητική άρθρωση, τον Χριστό. Τότε αμέσως αποκεφαλίστηκε. (Αυτό συνέβη όταν ο Άγιος Ρωμανός είπε στον ηγεμόνα Ασκληπιάδη ότι και τα παιδιά ακόμα γνωρίζουν ότι τα είδωλα δεν είναι θεοί).
Ο ΑΓΙΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ από την Παλαιστίνη
Ήταν Διάκονος της Εκκλησίας στην Καισαρεία της Παλαιστίνης και μαρτύρησε στα χρόνια του Διοκλητιανού το 298 στην Αντιόχεια. Αυτός λοιπόν ενθάρρυνε τους Χριστιανούς κατά τη διάρκεια του μαρτυρίου να ομολογούν τον Χριστό. Τότε αμέσως συλλήφθηκε και καταδικάστηκε να καεί ζωντανός. Ο Διοκλητιανός όμως, διέταξε να του κόψουν τη γλώσσα. Αλλά ο Άγιος, δια θαύματος μιλούσε και ενθάρρυνε τους χριστιανούς ακόμα εντονότερα. Μπροστά σ’ αυτή την κατάσταση, τον φυλάκισαν και μέσα στη φυλακή τον έπνιξαν, τυλίγοντας σφιχτά στον λαιμό του ένα σχοινί και έτσι έλαβε το στεφάνι του μαρτυρίου. (Διαπιστώνουμε εδώ, ότι το μαρτύριο του Αγίου αυτού συγχέεται με αυτό του προηγουμένου, κατά την ήμερα αυτή, Αγ. Ρωμανού και πολύ πιθανόν να πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο).
ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΖΑΚΧΑΙΟΣ ο Διάκονος και ΑΛΦΑΙΟΣ
Ο Ζακχαίος, που ήταν Διάκονος της Εκκλησίας των Γαδείρων (μικρό νησί της Ισπανίας, που βρίσκεται στον Ατλαντικό και πολύ κοντά στη στεριά της Ισπανίας), σύρθηκε αλυσοδεμένος στο κριτήριο των ειδωλολατρών και ομολόγησε με θάρρος τον Χριστό. Τότε βασανίστηκε σκληρά και ρίχτηκε στη φυλακή, τοποθετημένος για τέσσερα ημερονύκτια πάνω σε ειδικό βασανιστικό ξύλο. Κατόπιν έφεραν στο κριτήριο τον Αλφαίο, που ήταν γεμάτος Πνεύματος Αγίου και του ξέσχισαν τις πλευρές. Έπειτα έκαψαν τις πληγές του και τον έριξαν στη φυλακή, όπως και τον συναγωνιστή του Ζακχαίο. Την επομένη τους αποκεφάλισαν (307 μ. Χ.) και έτσι οι άγιες ψυχές τους πέταξαν στον θρόνο του Θεού.
Ο ΟΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Τη μνήμη του βρίσκουμε μόνο στον Παρισινό Κώδικα 1578 χωρίς κάποια άλλη προσθήκη.
Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ο Νεομάρτυρας από την Παραμυθιά της Ηπείρου
Καταγόταν από την Παραμυθιά της Ηπείρου. Κατά την εποχή του θέρους, βρισκόταν μαζί με την αδελφή του καθώς και με άλλους χριστιανούς στους αγρούς. Εκεί λοιπόν, ήλθε σε συμπλοκή με κάποιους Τούρκους, που επιτέθηκαν με κακό σκοπό στην αδελφή του. Τότε οι Τούρκοι, προσβληθέντες από τη συμπλοκή αυτή, συκοφάντησαν τον Αναστάσιο στον πασά, ότι δήθεν έδωσε λόγο να αλλάξει την πίστη του. Ο πασάς τον συνέλαβε και τον πίεζε να αλλαξοπιστήσει. Στις προτάσεις του πασά ο Αναστάσιος απάντησε: «Ποτέ δεν έδωσε τέτοιο λόγο. Χριστιανός γεννήθηκα, χριστιανός και θα πεθάνω με τη βοήθεια του Χριστού μου. Όσο για τα αγαθά που μου υπόσχεσαι δεν ενδιαφέρομαι καθόλου, διότι έχω πολλά αγαθά αιώνια, που βρίσκονται στους ουρανούς και δεν έχουν καμιά σύγκριση με τα παρόντα». Με τα λόγια αυτά ο Αναστάσιος, κατόρθωσε και έκανε χριστιανό τον γιο του πασά, Μούσα ονομαζόμενο (κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι μετονομάστηκε Δημήτριος και μάλιστα μαρτύρησε για τον Χριστό). Ο Άγιος, αφού βασανίστηκε μέσα στη φυλακή με τον πιο φρικτό τρόπο, τελικά αποκεφαλίστηκε έξω από την Παραμυθιά κοντά σ’ ένα Μοναστήρι στις 18 Νοεμβρίου 1750. Το Ιερό λείψανό του ενταφίασαν με τιμές οι μοναχοί του Μοναστηριού αυτού.
Read more » Διαβάστε Περισσότερα

Σαν σήμερα... 18 Νοεμβρίου

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΙΜΒΡΟΣ

Τα σημαντικότερα γεγονότα της 18ης Νοεμβρίου


1302: Ο πάπας Βονιφάτιος Η' εκδίδει την Παπική Βούλα «Unam sanctam» («Ο Ένας Άγιος»), με την οποία υποστηρίζει ότι ο εκάστοτε Πάπας είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος του Χριστού επί της Γης.
1307: Ο θρυλικός ελβετός πατριώτης Γουλιέλμος Τέλλος σημαδεύει με το τόξο του και από απόσταση 50 μέτρων πετυχαίνει το μήλο στο κεφάλι του γιου του, κερδίζοντας το στοίχημα που είχε βάλει με τον αυστριακό κατοχικό διοικητή, Χέρμαν Γκέσλερ.
1421: Το θαλάσσιο φράγμα του Ζάουντερζεϊ στην Ολλανδία καταρρέει, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν 72 χωριά και να χάσουν τη ζωή τους 10.000 άνθρωποι.
1626: Εγκαινιάζεται πανηγυρικά η νέα Βασιλική του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη.
1820: Ο αμερικανός πλωτάρχης Ναθάνιελ Πάλμερ ανακαλύπτει την Ανταρκτική.
1902: Σανιδικά: Στην οδό Σταδίου ξεσπούν συγκρούσεις Δηλιγιαννικών και Θεοτοκικών. Χτυπιούνται με σανίδες, που ξηλώνουν από παρακείμενα γιαπιά. Τα δύο κόμματα είχαν ισοψηφήσει στις εκλογές της 17ης Νοεμβρίου με 102 έδρες το καθένα. Τα επεισόδια πυροδότησε η προσπάθεια του Γεωργίου Α' να εκμεταλλευθεί το αδιέξοδο και να πρωθυπουργοποιήσει τον υπασπιστή του, Ιωάννη Παπαδιαμαντόπουλο.
1903: Ο Παναμάς εκχωρεί στις ΗΠΑ την περιοχή όπου κατασκευάζεται η διώρυγα. Το έργο είχε ξεκινήσει το 1881 και θα ολοκληρωθεί το 1914.
1912: Ο Ελληνικός Στόλος απελευθερώνει την Ίμβρο.
1916: Νοεμβριανά: Ο Νοέμβριος βρίσκει την Ελλάδα με δύο αντίπαλες κυβερνήσεις, μία στη Θεσσαλονίκη υπό τον Ελευθέριο Βενιζέλο και μία στην Αθήνα υπό την επιρροή του βασιλιά Κωνσταντίνου. Στις 18 συμμαχικά αγήματα αποβιβάζονται στο Φάληρο και συγκρούονται με τον ελληνικό στρατό. Στόχος ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, που υποστηρίζει την ουδετερότητα της Ελλάδος στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. Λίγο αργότερα, η πόλη πλήττεται από τα μαζικά πυρά του συμμαχικού στόλου. Ο βομβαρδισμός θα σταματήσει αργά το βράδυ, έπειτα από συμφωνία του Κωνσταντίνου με τους πρεσβευτές της Αντάντ. Οι απώλειες σε νεκρούς και τραυματίες είναι μεγάλες και για τις δύο πλευρές.Οι συμμαχικές δυνάμεις αποσύρονται, δίνοντας τη θέση τους στην αναρχία.
1918: Η Λετονία κηρύσσει την ανεξαρτησία της από τη Σοβιετική Ένωση.
1926: Ο ιρλανδός συγγραφέας Τζορτζ Μπέρναρντ Σο αρνείται να παραλάβει το χρηματικό έπαθλο που συνοδεύει το βραβείο Νόμπελ, λέγοντας: «Δεν μπορώ να συγχωρήσω τον Άλφρεντ Νόμπελ για την ανακάλυψη της δυναμίτιδας, αλλά μόνο ένας δαιμόνιος άνθρωπος θα μπορούσε να θεσπίσει αυτό το βραβείο».
1928: Παρουσιάζεται στο θέατρο Κόλονι της Νέας Υόρκης η πρώτη ομιλούσα ταινία με ήρωα το διάσημο ήρωα κινουμένων σχεδίων Μίκυ Μάους. Πρόκειται για την οκτάλεπτη ταινία του Γουόλτ Ντίσνεϊ Steamboat Willie (Το Ατμόπλοιο Γουίλι).
1935: Με συντακτική πράξη απαγορεύεται στην Ελλάδα η πρόσληψη γυναικών σε δημόσιες υπηρεσίες.
1936: Η ναζιστική Γερμανία και η φασιστική Ιταλία αναγνωρίζουν τη δικτατορική κυβέρνηση του ισπανού στρατηγού Φράνκο.
1963: Η αμερικάνικη εταιρία «Bell» λανσάρει το τηλέφωνο με πλήκτρα.
1978: Ομαδική αυτοκτονία από τους πιστούς της αίρεσης «Ναός του Λαού» του αμερικανού πάστορα Τζιμ Τζόουνς στη ζούγκλα της Γουιάνας στη Νότιο Αμερική. Τους πείθει να πιουν φρουτοχυμό, που περιέχει κυανιούχα ουσία, ενώ όσοι αρνούνται πυροβολούνται. Ανάμεσα στους 913 νεκρούς είναι και 276 παιδιά.
1989: Χάνει την προεδρία της Βουλγαρίας αλλά και του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο ηγέτης με την πιο μακρόχρονη παραμονή στην εξουσία, Τοντόρ Ζίβκοφ.
1990: Ο Μικ Τζάγκερ και η Τζέρι Χολ παντρεύονται στο Μπαλί.
1994: Η Βουλή της Φινλανδίας εγκρίνει την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1995: Πραγματοποιείται επέμβαση στο Πολυτεχνείο από τα ΜΑΤ, λίγο μετά την απόφαση της Συγκλήτου για άρση του πανεπιστημιακού ασύλου, αφού πρώτα διασφαλίζεται η αποχώρηση όσων το επιθυμούν. Αιτία είναι ο εγκλωβισμός περίπου 1.500 νέων στο ΕΜΠ, μόλις ξεκίνησε η πορεία του Πολυτεχνείου την προηγούμενη ημέρα. Ακολούθησαν πολύωρες οδομαχίες, με αθρόα ρίψη δακρυγόνων και 47 συλλήψεις.
2002: Το Εθνικό Συμβούλιο της Κύπρου εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο Γλαύκο Κληρίδη να ανακοινώσει στον ΟΗΕ ότι το σχέδιο Ανάν για τη λύση του Κυπριακού γίνεται δεκτό ως βάση διαπραγμάτευσης.
2004: Ανακοινώνεται η απόφαση του εφετείου, βάσει της οποίας η ΑΕΚ σώζεται οικονομικά, υπαγόμενη στο άρθρο 44.

Γεννήσεις

1787 - γεννήθηκε ο γάλλος ζωγράφος, γιατρός και πρωτοπόρος της φωτογραφίας, Λουί Νταγκέρ, εφευρέτης της δαγκεροτυπίας, μίας μεθόδου εμφάνισης φωτογραφιών χωρίς αρνητικό
1901 - ο αμερικανός πολιτικός επιστήμονας, Τζορτζ Γκάλοπ, ο εμπνευστής της επιστημονικής δημοσκόπησης, με την οποία ταύτισε το όνομά του
1906 - ο ελληνικής καταγωγής βρετανός που σχεδίασε το αυτοκίνητο Mini Cooper, Άλεκ Ισιγκόνις
1934 - ο συγγραφέας, Βασίλης Βασιλικός («Ζήτα»)
1963 - Πέτερ Σμάιχελ, Δανός ποδοσφαιριστής
1968 - Όουεν Γουίλσον, Αμερικανός ηθοποιός

Θάνατοι

1830 - πέθανε ο γερμανός φιλόσοφος και ιδρυτής της μυστικής σέχτας των Ιλουμινάτι («Πεφωτισμένοι»), Γιόχαν Βάισχάουπτ
1922 - ο γάλλος συγγραφέας, Μαρσέλ Προυστ («Αναζητώντας το χαμένο χρόνο»)
1952 - ο γάλλος ποιητής, Πολ Ελυάρ
1985 - ο ρεμπέτης, Δημήτρης Γκόγκος ή Μπαγιαντέρας.
http://www.newsbeast.gr
Read more » Διαβάστε Περισσότερα

Εορτή του Αγίου Πλάτωνος...

Τη μνήμη του Αγίου Πλάτωνος τιμά σήμερα, 18 Νοεμβρίου, η Εκκλησία μας.
Ο Άγιος Πλάτωνας έζησε στα τέλη του 3ου αιώνα μ.Χ. Καταγότανε από την Άγκυρα της Γαλατίας της Μικρός Ασίας, και ήταν αδελφός του μάρτυρα Αντιόχου. Σε νεαρή ηλικία τον συνέλαβαν οι ειδωλολάτρες, διότι διακήρυττε την πίστη του στον Ιησού Χριστό και τον οδήγησαν μπροστά στον ηγεμόνα Αγριππίνο.

Ο Αγριππίνος βλέποντας την ωραιότητα του νέου και γνωρίζοντας ότι κατείχε περιουσία, προσπάθησε να τον ελκύσει με κολακείες. Όμως ο Άγιος Πλάτων αρνήθηκε και συνέχισε να διακηρύττει την πίστη του στον Έναν και μοναδικό Θεό.
Αφού ο ηγεμόνας είδε ότι δεν κατάφερε να τον αλλαξοπιστήσει δελεάζοντάς τον, τον απείλησε με μαρτύρια. Παρ' όλα ταύτα ο Άγιος Πλάτων παρέμεινε σταθερός στην πίστη του. Έτσι ο Αγριππίνας διέταξε να τον μαστιγώσουν ανελέητα και ύστερα να τον βασανίσουν με πυρωμένες ράβδους.
Ο Άγιος διατήρησε όλη του την πίστη και δεν έπαψε να ομολογεί τον Ιησού Χριστό, γι' αυτό διατάχθηκε ο αποκεφαλισμός του (306 μ.Χ.). Έτσι λοιπόν ο Άγιος μεγαλομάρτυρας Πλάτωνας παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο και τιμήθηκε με το αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.
Απολυτίκιο:
Ήχος α'. Χορός Αγγελικός.
Δυάς η ευκλεής, των κλεινών Αθλοφόρων, εδόξασε λαμπρώς, την Αγίαν Τριάδα, ο Πλάτων ο ένδοξος, Ρωμανός τε ο ένθεος, εναθλήσαντες, και τον εχθρόν καθελόντες, όθεν πάντοτε, υπέρ ημών δυσωπούσι, τον μόνον Φιλάνθρωπον.
Read more » Διαβάστε Περισσότερα

Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2018

Νέο τεστ αίματος εντοπίζει 8 είδη καρκίνου


Ένα τεστ αίματος που μπορεί να διαγνώσει οκτώ διαφορετικά είδη καρκίνου -ανιχνεύοντας πολλαπλά μικρά τμήματα του DNA των καρκινικών όγκων- ανέπτυξαν Ευρωπαίοι επιστήμονες, ανάμεσά τους και ο ελληνικής καταγωγής ερευνητής, Ιωάννης Γούναρης.

Δεδομένου ότι οι σημερινές διαγνωστικές μέθοδοι εντοπίζουν τον καρκίνο μόνο σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος (π.χ. στο έντερο, στο μαστό κλπ.) είναι αναγκαία η ανάπτυξη και άλλων μεθόδων (τεστ αίματος) οι οποίες θα βοηθήσουν στην έγκαιρη διάγνωση πολλαπλών καρκίνων σε αρχικό στάδιο, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες θεραπείας για τους ασθενείς.

Το καινούριο τεστ αίματος που ανέπτυξαν οι ερευνητές -με επικεφαλής τον δρα Φλοράν Μουλιέρ του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ– δεν απαιτεί χρονοβόρα γενετική αλληλούχιση του αίματος, ενώ είναι ακριβέστερο σε σχέση με όσα έχουν δοκιμαστεί ως τώρα.

Όπως αναφέρεται και σε σχετικό δημοσίευμα του New Scientist, οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι, τα μικροσκοπικά τμήματα του γενετικού υλικού που αποσπώνται από τους καρκινικούς όγκους, έχουν συχνά διαφορετικά μεγέθη από τα τμήματα του μη καρκινικού DNA μέσα στο αίμα.

Συγκεκριμένα, από τις σχετικές δοκιμές και αναλύσεις φάνηκε ότι το νέο τεστ  μπόρεσε να ανιχνεύσει το 94% των περιστατικών καρκίνου μαστού, εντέρου, ωοθηκών, δέρματος και χολής σε 68 ασθενείς (με μόνο 2,5% ψευδώς θετικά αποτελέσματα). Ακόμη, χάρη στη νέα μέθοδο, οι επιστήμονες μπόρεσαν να ανιχνεύσουν και το 65% των περιπτώσεων καρκίνου παγκρέατος, νεφρών και εγκεφάλου σε άλλους 57 ασθενείς.

Όπως επισημαίνεται, το τεστ αίματος με την ονομασία CancerSEEK, εντοπίζει κατά μέσο όρο το 70% των κοινών καρκίνων, ανιχνεύοντας  γενετικούς και πρωτεϊνικούς δείκτες του όγκου στο αίμα.

Προς το παρόν χρειάζονται περισσότερες δοκιμές προτού το τεστ χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η απλή στη χρήση -και ακριβέστερη ως προς τις διαγνώσεις μέθοδός τους- θεωρητικά θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για τη διάγνωση όλων των μορφών καρκίνου.

Στις έρευνες για την ανάπτυξη του νέου τεστ αίματος συμμετείχε και ο ελληνικής καταγωγής επιστήμονας, Ιωάννης Γούναρης (Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ), απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1999), ο οποίος έχει ειδικευθεί στην ογκολογία και στη βιολογία του καρκίνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, μέσω kozanara
Read more » Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝ ΜΕ ΘΥΜΑΣΑΙ...ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ ΚΑΤΙ ΠΙΕΣ.Read more » Διαβάστε Περισσότερα

Σήμερα στη Μουσική Σκηνή "ΡΟΔΑΦΝΟΝ"...

Read more » Διαβάστε Περισσότερα

Αναγέννηση Αργίλου - Δράσις Τσοτυλίου...αύριο ωρα : 15:00..το πρόγραμμα.


Γ’ κατηγορία

5η αγωνιστική

Σάββατο  3.00μ.μ.
Α.Σ. Ποντίων Μεσοβούνου - Μ. Αλέξ. Λευκοπηγής   4 - 1
Σάββατο  3.30μ.μ.
ΑΕΚ Καισαρειάς  Κήπου Σπάρτου- Κοζάνη 2004   3 - 2


Κυριακή  18/11/2018 – 3.00μ.μ.
Αναγέννηση Εράτυρας - Ηρακλής Δρεπάνου
Αναγέννηση Αργίλου - Δράσις Τσοτυλίου 
Read more » Διαβάστε Περισσότερα

Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βοΐου – Κένταυρος Πρωτοχωρίου...αύριο ωρα : 15:00..το πρόγραμμα.


ΚΥΡΙΑΚΗ 18/11/2018
Κατηγορία : ΑΝΔΡΩΝ 10η αγωνιστική Α΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ της Ε.Π.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ
Γήπεδο : ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Ώρα : 15:00
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΒΟΪΟΥ - ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ

Α’ κατηγορία

10η αγωνιστική

Σάββατο

Μέγας Αλέξανδρος Χαραυγής – ΑΕΠ Καραγιαννίων 0-2
ΑΟ Κρόκου  – ΑΕ Κοζάνης 0-0
Ατρόμητος Πτολεμαΐδας – ΠΑΟ Κοίλων 1-0 

Κυριακή   3.00μ.μ.
Τιτάν Σερβίων – Εθνικός Βατερού 
ΦΣ Κοζάνη – Ακαδημία Ηρακλή Πτολεμαΐδας 
Ακαδημία Βοΐου –  Κένταυρος Πρωτοχωρίου
ΑΜΣ Γαλατινής – Μακεδονικός Κοζάνης 
Read more » Διαβάστε Περισσότερα

Αρκάς...


Read more » Διαβάστε Περισσότερα

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας...


Τα παιχνίδια για το πρωτάθλημα της Α1 μπάσκετ ανδρών και οι αναμετρήσεις για το Nations League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά:
14:00 ΕΡΤ2 Βουλιαγμένη – Γλυφάδα Πρωτάθλημα Πόλο Ανδρών
15:00 ΕΡΤ3 Εργοτέλης – Τρίκαλα Football League
15:45 ΕΡΤ2 Χολαργός – Προμηθέας Basket League, παράλληλες μεταδόσεις
15:45 ΕΡΤ2 Πανιώνιος – Ρέθυμνο Basket League, παράλληλες μεταδόσεις
15:45 ΕΡΤ2 Λαύριο – Κολοσσός Basket League, παράλληλες μεταδόσεις
15:45 ΕΡΤ2 Ήφαιστος Λήμνου – ΠΑΟΚ Basket League, παράλληλες μεταδόσεις
16:00 COSMOTE SPORT 7 HD Σερβία-Μαυροβούνιο UEFA Nations League
18:00 ΕΡΤ2Κύμη – ΑΕΚ Basket League
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μάλτα-Κόσοβο UEFA Nations League
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Αζερμπαϊτζάν-Νήσοι Φερόε UEFA Nations League
19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Τουρκία-Σουηδία UEFA Nations League
21:30 COSMOTE SPORT 7 HD Ανδόρα-Μάλαγα ACB Liga Endesa
21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ρουμανία-Λιθουανία UEFA Nations League
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Αλβανία-Σκωτία UEFA Nations League
21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Ιταλία-Πορτογαλία UEFA Nations League

Read more » Διαβάστε Περισσότερα

Λαϊκή βραδιά σήμερα στο "Cafe-Bar Sodoma"


Οπως καθε χρονο το καθιερωμενο μας ραντεβου εφτασε!!!! Ελατε λοιπον να απογειωσουμε τη διασκεδαση σας παρεα με ομορφη μουσικη ,τραγουδι,ποτο και πολυ πολυ ΚΕΦΙ!!! εννοειται στο Cafe-Bar Sodoma


Read more » Διαβάστε Περισσότερα

"City Center Cinemas" στην Καστοριά...Προγραμμα προβολών έως και Τετάρτη 21 Νοεμβρίου.Προγραμμα προβολών από Πέμπτη 15 έως και Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018.
•Αιγαίο SOS•
Κάθε μέρα στις 19:00 και στις 21:30


•Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald - Φανταστικά Ζώα: Εγκλήματα του Γκρίντελβαλντ•
Κάθε μέρα στις 19:00 και στις 22:00


☆Παιδικές προβολές☆
Σάββατο-Κυριακή 17-18 Νοεμβρίου
•Ο Μαγεμένος Πρίγκιπας•
Στις 17:00


•Ο Γκρινιαρης•
Στις 17:00


Read more » Διαβάστε Περισσότερα

Πρόγραμμα κινηματογράφου «Oλύμπιον» έως και Τετάρτη 21 Νοεμβρίου.


 ΚΙΝ/ΘΕΑΤΡΟ ΟΛΥΜΠΙΟΝ τηλ 2461022121
Πρόγραμμα κινηματογράφου από Πέμπτη 15/11/2018 έως και Τετάρτη 21/11/2018

ΑΙΘΟΥΣΑ 1
Ο κόσμος της μαγείας του ΧΑΡΙ ΠΟΤΕΡ επιστρέφει στην ταινία

 ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΑ ΖΩΑ:

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΚΡΙΝΤΕΛΒΑΛΝΤ
Με τους ΕΝΤΙ ΡΕΝΤΜΑΪΝ, ΤΖΟΥΝΤ ΛΟ, ΤΖΟΝΙ ΝΤΕΠ
2 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 7.00 & 10.00


ΑΙΘΟΥΣΑ 2
Προβάλλεται σε ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡΑ η ελληνική κωμωδία

 ΑΙΓΑΙΟ SOS

Με τους ΘΟΔΩΡΗ ΑΘΕΡΙΔΗ, ΠΑΝΟ ΒΛΑΧΟ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
2 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 7.30 & 10.00
Συνεχίζεται έως και Κυριακή 18/11 η νέα ταινία της DISNEY

O KΑΡΥΟΘΡΑΥΣΤΗΣ

ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
Με τους ΚΙΡΑ ΝΑΪΤΛΙ, ΕΛΕΝ ΜΙΡΕΝ, ΜΟΡΓΚΑΝ ΦΡΙΜΑΝ
1 ΠΡΟΒΟΛΗ 5.30 στα Ελληνικά  (μεταγλωττισμένο) έως και Κυριακή 18/11


Για το πρόγραμμα του κιν/φου επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας
Read more » Διαβάστε Περισσότερα

Κάλεσμα της Εργατικής Λέσχης Κοζάνης σε συγκέντρωση για το Πολυτεχνείο.


Σε μια εποχή σκληρής αστικής κυριαρχίας σε κάθε επίπεδο, η ιστορία των λαϊκών αγώνων τείνει να παραχαραχτεί και να νοηματοδοθεί σύμφωνα με τις κυρίαρχες επιταγές (όπως συνέβαινε σε κάθε τέτοια εποχή). Η εξέγερση του Πολυτεχνείου δεν αποτελεί εξαίρεση, μπροστά σε αυτή την ιστορικών διαστάσεων επίθεση του κεφαλαίου για παραχάραξη της ιστορίας. Αστικά κόμματα, ΜΜΕ και εν γένει όλοι οι ιδεολογικοί μηχανισμοί του κράτους και του κεφαλαίου προσπαθούν να απογυμνώσουν την αντίσταση κατά της χούντας από τον πολιτικό και ταξικό της πυρήνα.
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου όμως, δεν ήταν μια νομοτελειακή ούτε μια ανεπανάληπτη στιγμή, ήταν το αποκορύφωμα της λαϊκής οργής απέναντι στην τυρρανία, η ορμή της νεολαίας, που εγκυμονούνταν στην κοινωνία όπως και σήμερα. Ήταν πάλη ενάντια στην καταστολή και την βίαια καταπάτηση των λαϊκών ελευθεριών, πάλη για ψωμί και παιδεία, πάλη ενάντια στον ιμπεριαλισμό. Ωστόσο, δεν υφίσταται απλά ως μια ιστορική στιγμή, που έχει μπει στο μουσείο, καθώς τα αιτήματα της εξέγερσης παραμένουν ακόμα καίρια.
Το Πολυτεχνείο ζει…

Το Πολυτεχνείο ζει στους νικηφόρους αγώνες του σήμερα, μέσα από το μήνυμα του για τη διεκδίκηση και τη διαφύλαξη των λαϊκών κεκτημένων και δικαιωμάτων και τα νοήματα της εξέγερσης του ’73. Ζει για να θυμίζει σε όλους ότι κανένας αγώνας δε βγήκε χαμένος και τίποτα δε χαρίστηκε στους/στις εργαζόμενους/ες, τον λαό, τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Το πολυτεχνείο ζει και ζητά δικαίωση στους αγώνες του σήμερα για :
Ψωμί
Τόσο σε διεθνές όσο και σε εγχώριο επίπεδο, από το 2008 βιώνουμε τις συνέπειες της οξύτατης κρίσης που περνάει το καπιταλιστικό σύστημα, η οποία ολοένα και εντείνεται και δεν διαφαίνεται να μπορεί να προσπεραστεί με ένα δυναμικό τρόπο από την μεριά του κεφαλαίου. Ποιος θα το έλεγε ότι το 2018 βασικά αιτήματα όπως το ψωμί, η δουλειά και η ζωή με αξιοπρέπεια, όχι μόνο δεν αποτελούν κεκτημένα αλλά αντίθετα πρέπει να αγωνιστούμε ξανά για να τα κατοχυρώσουμε. Όσο και να προσπαθούν να μας πείσουν ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο σχετικής «σταθερότητας», εμείς είμαστε αυτοί που βιώνουμε την συγχρονισμένη επίθεση της ΕΕ και των κυβερνήσεων που υπηρετούν τις ανάγκες του κεφαλαίου μέσω των μνημονίων και των αξιολογήσεων.
Παιδεία
Η παιδεία που οραματίζονταν οι φοιτητές το ’73 δεν έχει σίγουρα καμία σχέση με αυτή που μας προσφέρεται σήμερα. Κατάργηση του δημόσιου χαρακτήρα της παιδείας όλων των βαθμίδων, δίδακτρα σε μεταπτυχιακά, ελλείψεις στη φοιτητική μέριμνα (σίτιση – στέγαση – μετακίνηση), υποχρηματοδότηση, ξεπούλημα του πανεπιστημίου με την είσοδο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας σε μια σειρά σχολών πανελλαδικά. Κατακερματισμένη γνώση, συγχωνεύσεις σχολών και έρευνα που δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας αλλά σχεδιάζεται με κριτήριο τα κέρδη των πολυεθνικών. Αυτά είναι μόνο μερικοί όροι που χαρακτηρίζουν την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η παιδεία στο σήμερα. Καιρός λοιπόν η παιδεία να ξαναμπεί στην ατζέντα των διεκδικήσεων των εργαζομένων. Να παλέψουμε όλοι και όλες από κοινού για μια παιδεία που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σημερινής κοινωνίας και όχι στα κέρδη του κεφαλαίου.

Ελευθερία
Σήμερα μπορεί να μην ζούμε σε καθεστώς χούντας, αλλά βιώνουμε τη «χούντα» των μνημονίων, της ΕΕ, της εξαθλίωσης, της ανεργίας και των πολέμων. Που δεν διστάζει να κηρύξει παράνομο και καταχρηστικό το δικαίωμα στην απεργία, το βασικό όπλο που έχει ο κάθε εργαζόμενος για να διεκδικεί τα δικαιώματά του. Που καταστέλλει βίαια κάθε κινητοποίηση εργαζομένων, φοιτητών συνταξιούχων που τους ενοχλεί. Που αφήνει ελεύθερους τους φασίστες δολοφόνους της Χρυσής Αυγής. Που ποινικοποιεί όσους έχουν πολιτική τοποθέτηση ενάντια σε κυβέρνηση και ΕΕ. Που μεταχειρίζεται τους πρόσφυγες ως ανθρώπους «δεύτερης διαλογής» και είτε τους θαλασσοπνίγει είτε τους στοιβάζει στα hot – spot . Βιώνουμε τελικά μία «χούντα» που μπορεί να ευαγγελίζεται μια γενικόλογη «ελευθερία», αλλά αναπαράγει την βαρβαρότητα (του κεφαλαίου απέναντι στους εργαζομένους).
Ήρθε η ώρα αυτό να αλλάξει.
Να σύρουμε εμείς το νήμα της ιστορίας και να πάμε παρακάτω…
Το Πολυτεχνείο ανασαίνει μέσα από τους αγώνες του σήμερα ενάντια στις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, την ΕΕ και το ΔΝΤ, την άθλια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και την πολιτική της. Μέσα α
πό τους αγώνες των εργαζομένων και της νεολαίας ενάντια στα μνημόνια και την 3η αξιολόγηση, στους αγώνες των φοιτητών, μαθητών κι εκπαιδευτικών ενάντια στο νόμο Γαβρόγλου, στους αγώνες ενάντια στον πόλεμο και τον ιμπεριαλισμό, ενάντια στον φασισμό και τον ρατσισμό, στις καθημερινές μάχες της αλληλεγγύης στους φτωχούς, στους αποκλεισμένους, στους πρόσφυγες, σε όλους εμάς που δίνουμε τη μάχη της επιβίωσης, της αξιοπρέπειας, της ζωής όπως την ονειρευόμαστε, μιας ζωής που τα θέλουμε όλα δικά μας, γιατί εμείς είμαστε οι παραγωγοί του κοινωνικού πλούτου!
Όλες κι όλοι στη συγκέντρωση και την πορεία για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, το Σάββατο 17.11. στις 6:00 μ.μ. στην κεντρική πλατεία Κοζάνης.
Read more » Διαβάστε Περισσότερα