Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2017

Δήμος Βοΐου...Προσλήψεις εργατοτεχνικού προσωπικού..αιτήσεις μέχρι Δευτέρα 7 Αυγούστου.Ο Δήμος Βοΐου ύστερα από την υπ’ αριθ. 144/2017 απόφαση του Δ.Σ. ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατοτεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα Αύγουστο 2017, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων :
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά :
1)    Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2)    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης .
3)    Αριθμό Φορολογικού Μητρώου
4)    ΑΜΚΑ
5)    Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ
6)    Φωτοαντίγραφο λογαριασμού τράπεζας
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση, μέχρι 07-08-2017 ημέρα Δευτέρα, στα γραφεία του Δήμου Βοΐου, Δημοτική Ενότητα Νεάπολης (Δ/νση : Νοσοκομείου 1, Τ.Κ. 50 100- Νεάπολη Κοζάνης , τηλ : 2468350203 – 2468350209) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Τσάμης Αθανάσιος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου